21 Aug 2019

โครงการบรรยายธรรมะปฎิบัติธรรม “ธรรมะกับการพักผ่อนจิตใจ”

โครงการบรรยายธรรมะปฎิบัติธรรม กิจกรรมภายในที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฮิลล์ไซต์ คันทรีโฮม เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี 


ทั้งนี้ช่วยส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดี มีจิตในเกื้อกูล สงบร่มเย็น ทั้งเกิดความผ่อนคลายกายและใจจากความเครียดในการทำงาน และสามารถนําความรู้ในหลักธรรมคําสอน มาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันรวมถึงชีวิตการทํางานได้อย่างมีความสุข