14 Jun 2016

WILLY ร่วมกับช่อง 7 มอบเงินช่วยโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา

WILLY ร่วมกับช่อง 7 มอบเงินช่วยโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา มอบให้กับโรงเรียน ที่ขาดแคลนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และทุนอาหารกลางวัน 

WILLY ร่วมกับช่อง 7 มอบเงินช่วยโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา
มอบให้กับโรงเรียน ที่ขาดแคลนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และทุนอาหารกลางวัน