14 Jun 2016

วัดพระบาทน้ำพุ 2015

วัดพระบาทน้ำพุ 2015 ทางWILLY ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมบริจาคเพือช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อHIV จากการแข่งขันฟุตบอล

วัดพระบาทน้ำพุ 2015
ทางWILLY ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมบริจาคเพือช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อHIV จากการแข่งขันฟุตบอลWILLY CUP / WILLY LIVE ประจำปี 2015 ยอดบริจาคในปีนี้ เป็นจำนวน112,000 บาท