เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

พ.ศ 2535 การก่อตั้ง

บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าผนังห้องน้ำสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์สินค้า “WILLY” ผู้ก่อตั้งโดย คุณ สงวน อัศวสิทธิถาวร เมื่อปี 2535 คุณสงวน อัศวสิทธิถาวร ได้จบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 27 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสถาปัตยกรรม โดยตรง จึงได้เล็งเห็นว่าธุรกิจผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูปเป็นหนึ่งใน  ด้านการออกแบบ และ สามารถนำมาเป็นสินค้าที่ทำให้มีความเจริญเติบโตได้อีกมากในประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับระบบก่อสร้างอาคาร ในปี 2535 จึงได้เปิด บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ในนิยามและความมุ่งมั่นว่า “จะผลิตสินค้าที่ดีรับใช้สังคม”

พ.ศ 2545 การสารต่อ

ในปี 2545 คุณศมลวรรณ อัศวสิทธิถาวร ได้มารับการบริหารต่อจาก คุณสงวน อัศวสิทธิถาวร โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ การบริหารงานของคุณศมลวรรณ ยังคงสืบสานนโยบายเดิม ของคุณสงวน อย่างต่อเนื่องคือผลิตสินค้าที่ดีรับใช้สังคมและได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันอีกมากมาย คุณศมลวรรณมี Concept การบริหารงานที่หนักแน่น  และมุ่งมั่นตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่จนถึงปัจจุบัน คือ ไม่ใช่ผลิตสินค้าคุณภาพดี ต้องมีรูปแบบดีไซน์ สวยงาม โดดเด่น ทันสมัยอีกด้วย ถึงแม้สินค้าผนังกั้นห้องน้ำจะอยู่ภายในอาคาร แต่เป็นส่วนสำคัญมากสำหรับทุกคนที่ต้องสัมผัสการใช้ห้องน้ำของแต่ละคนในหนึ่งวันไม่น้อยกว่า 3-4 ครั้ง ฉะนั้นผนังกั้นห้องน้ำจะไม่เป็นแค่ผนังกั้นห้องน้ำเท่านั้นแต่ยังเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสำคัญ  ให้กับทุกอาคารอย่างมีสไตล์

มาตรฐานของเรา

มาตรฐานการรับรองระดับสากล

ช่วยสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สินค้าตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เพราะมีการออกแบบและคิดค้นโดยคนไทย และที่สำคัญเรามีโรงงานผลิตในประเทศไทย ทำให้มั่นใจได้ถึงการผลิตและบริการหลังการขายที่ครบครัน

บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ได้รับการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ระบบสีเขียว green system จากกระทรวงอุตสาหกรรมที่ยึดมั่น ในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลกโดยเป็นการจัดการ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ เน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและ รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดต้นทุนการผลิต ในธุรกิจ

ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ซึ่งบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร โดยจะมีการควบคุมและตรวจสอบ ขั้นตอน รวมถึงวิธีการทำงานผ่านระบบอย่างละเอียด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรโดยมาตรฐาน

ISO 14001 : 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตราฐาน โดยมีการบริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเป็นระบบ ภายในโรงงาน พร้อมกับการพัฒนาองค์กรและเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่น แสง สี หรือ  เสียงภายในโรงงาน เรามีกระบวนการในการดูแลให้ถูกวิธี และควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ ที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดคุณภาพ

มาตรฐานแรงงานไทย
บริษัทได้รับการรับรองจากมาตรฐานแรงงานไทยให้เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางสังคม ด้านแรงงานปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายการปฏิบัติใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้างชั่วโมงทำงานวันหยุดและความปลอดภัยในการทำงานการมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาคก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่มีความปลอดภัยและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

รางวัล

ระบบสีเขียว (green system) มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตาม ประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ISO 9001 : 2015 มาตรฐานระบบการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพ เป็นระบบที่มีกระบวนการที่ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านเอกสารที่ระบุ และวิธีการทำงาน
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และนโยบายของบริษัทฯ กับการพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต
รางวัล DEmark Award Ceremony 2019 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Series 61 Willy 30 MFF หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบดี ประจำปี 2019 จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ที่เรามุ่งมั่น และตั้งใจ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานลูกค้า

พันธกิจ

บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด มีทีม Research and Development เพื่อพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญในการออกแบบของเราคือความลงตัวในแง่ดีไซน์และการใช้งาน เพื่อที่จะสร้างจุดเด่นในทิศทางการออกแบบให้แก่สินค้าเวลคราฟท์โปรดัคส์

แบรนด์ WILLY จึงได้มีการพัฒนาสินค้าออกมาในรูปแบบของซีรี่ส์ “Series” ตลอดมาตั้งแต่บริษัทถูกก่อตั้ง

เวลคราฟท์โปรดัคส์ เป็นผู้ผลิตผนังห้องน้ำสำเร็จรูป บริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยี ซอฟท์แวร์สามมิติมาช่วยในการออกแบบอุปกรณ์ห้องน้ำสำเร็จรูป โดยที่อุปกรณ์จะถูกสร้างขึ้นมาเป็นชิ้นตัวอย่าง 3D print เทคโนโลยีนี้ได้เปิดโอกาสในการออกแบบชิ้นตัวอย่างให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นและการใช้งานที่แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ชิ้นตัวจริงที่ี่ผ่านการออกแบบมาอย่างละเอียดมากกว่าวิธีการ prototyping ทั่วๆไป

บริการหลังการขาย

ฝ่ายงานบริหารโครงการและระบบงานติดตั้ง
(ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป WILLY)

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เราขอแนะนำ ฝ่ายงานบริการและระบบติดตั้ง เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อประสานงานที่รวดเร็ว มีคุณภาพและได้ข้อมูลที่ชัดเจน

ติดต่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้างานโดยตรงจาก Project Engineer ผู้รับผิดชอบโครงการนั้นๆ แจ้งถึงปัญหาของโครงการกับ Project Engineer ทางบริษัทจะเร่งตรวจและแก้ไขดำเนินการต่อไป

+66 (0) 2463 8780-1,
+66 (0) 2295 2444,
+66 (0) 8 6340 8130 (ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า)

E-mail : welcraft@welcraft.com
Line : @willywelcraft

© 2020 Willy Toilet Partition. All Rights Reserved.