04 Sep 2019

ห้องน้ำสำเร็จรูป รุ่น Series 61 Willy 30 MFF ได้รับรางวัล Design Excellence Award 2019

“ อีกความภูมิใจกับรางวัล Design Excellence Award (DEmark) จากรัฐบาลไทย Demark Award 2019 ” 

 

โดยสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้ริเริ่มก่อตั้ง โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence Award (DEmark) ในปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของตนเอง ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

รางวัล Design Excellence Award (DEmark) มีที่มาจาก Prime Minister’s Export Award (PM Award) สาขา Best Design ซึ่งเดิมพิจารณาให้รางวัลจากกระบวนการพัฒนาสินค้าเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันทางการค้าทางสำนัก โดยกำหนดให้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ของรางวัลขึ้นใหม่ในชื่อ DEmark เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีการออกแบบดี และใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย และขยายตลาดสินค้าไทย ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในระดับ

 โครงการ DEmark ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากองค์กรภาครัฐและเอกชนของประเทศญี่ปุ่น 2 องค์กร คือ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ The Japan External Trade Organization (JETRO) และสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Institute of Design Promotion (JDP) โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล นอกจากนี้ยังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล DEmark เข้าร่วมการประกวดรางวัล Good Design (G-mark) ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาร่วมพิจารณาตัดสินรางวัล รวมทั้งให้ความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพื่อให้รางวัลได้มาตรฐานในระดับสากล

🚻 ห้องน้ำสำเร็จรูป รุ่น Series 61 Willy 30 MFF 
Design concept 
การออกแบบผนังห้องน้ำสำเร็จรูปที่มีแนวคิดที่ต้องการจะพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่กั้นพื้นที่ล้อมรอบสุขภัณฑ์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ได้มีการคิดค้นนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผนวกกับการสร้างภาษาการออกแบบอุปกรณ์ห้องน้ำที่มีเฉพาะ Willy เข้ามาผสมผสานกับเป็นผนังห้องน้ำสำเร็จรูป รุ่น Series 61 Willy 30 MFF เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผู้ที่ใช้งาน และเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้นักออกแบบได้สร้างสรรค์ ผลงานให้ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปไม่ต้องยึดหลักเกณฑ์การออกแบบในรูปแบบเดิมๆที่มีอยู่อีกต่อไป